• Fixed Income Group and exciting
 • No clicks or recruitment
 • Without working with external sites
 • Business safe and effective
 • With little initial investment and without risk
 • The results of real income and rational
 • Possible to draw certain benefits
 • درآمد ثـابت گـروهـی و هـیجان انـگیز
 • بـدون هـیچگونه کـلیک یا عـضوگـیری
 • بـدون کـارکـردن با سـایت هــای خـــارجی
 • کـسب و کـاری مـطمئن و مـــوثر
 • بـا سـرمایه اولــیه انـدک و بـدون ریـسک
 • نــتایج درآمـدی واقـعی و عــقلانی
 • امــکان سـود حــتمی در قــرعه کــشی

میشه گفت فروردین سال 1395 بود که به این ایده فکر میکردیم تا سایتی باید باشه که هـمه به صـورت گروهـی بـتوانند بـا خـرید یـک فـایـل به خـصوص و تـکمیل و ارسـال اطلاعات خود از چند جهت مختلف کسب درآمد کنند، زیرا معتقد بودیم فضای کسب درآمدی در کشور توان بسیار بالایی در مقابله با روش هـای پوچ کـسب درآمـد خارجـی دارد! پس از بررسی های بسیار زیاد متوجه این موضوع شدیم که هیچ ایده ایی بهتر از این نیست که افراد به صورت گـروه گـروه اقـدام به خـرید یـک فـایل بـه خـصوص کـنند و بـا شرکت دادن افراد در قرعه کشی و آن هم نه قرعه کشی که یک گروه ضرر کنند و باقی سود بلکه همه سود کنند "ثـروت تو" خـلق شـد! اسـم آنـرا هـم طـی 1 هـفته بـررسی و تحلیل و فکر با اتفاق نظر با 14 دوست و همکار از بین 30 اسم مختلف انتخاب کردیم، معنی آن هم بسیار مشخص و واضـح اسـت! یعـنی ثـروت تـو! درآمـدی کـه شمـا از کـسب درآمد اخذ میکنید به حدی میتواند صعودی باشد که شما را به سمت ثروت سوق دهد! همانطور که خیلی از افراد دیگر را به این سمت و سو فرستاد.

قصد ما اوایل محدود کردن تعداد افراد شرکت کننده در گروه ها و مختص کردن گروه ها و کاربران به وب مستران خاص بود ولی با گفتگویی که با بـرنامه نویسـان، وبـسمتران برتر، مشاوران کسب درآمد و تحلیلگران سایت و اسکریپت داشـتیم بر این شدیم تـا مـسیر را برای کلیه کاربران در هر جهت و نحو آزاد بگذاریم تا هرکسی بر اساس تـوان و تجربه و دانش بتواند در این مسیر شرکت کننده باشد و عضوی از گروه بزرگ ثروت من، ما در همه حال چه با ما باشید چه نه، آرزوی موفقیت بیکران برایتان داریم.

ارادتمند شما ...