• Fixed Income Group and exciting
 • No clicks or recruitment
 • Without working with external sites
 • Business safe and effective
 • With little initial investment and without risk
 • The results of real income and rational
 • Possible to draw certain benefits
 • درآمد ثـابت گـروهـی و هـیجان انـگیز
 • بـدون هـیچگونه کـلیک یا عـضوگـیری
 • بـدون کـارکـردن با سـایت هــای خـــارجی
 • کـسب و کـاری مـطمئن و مـــوثر
 • بـا سـرمایه اولــیه انـدک و بـدون ریـسک
 • نــتایج درآمـدی واقـعی و عــقلانی
 • امــکان سـود حــتمی در قــرعه کــشی

1: شرایط و ضوابط:

توافق همکاری شما در ثروت تو طی قراردادی که هنگام ثبت‌نام به عنوان عـضو رسـمی تأیید کرده‌اید انـجام شده اسـت. هـدف این سند کمک به شما برای آشنایی با قوانین و کار در ثروت تو است و نه اصلاح، حذف ماده یا شرطی در قرارداد مذکور یا هر قرارداد دیگری که ناظر بر همکاری و تعامل ثروت تو با شماست.

2: تعاریف:

1: ثروت تو: بستر کاربر محور ارائه‌دهنده (خدمات میزبانی جهت کسب درآمد گروهی) برای تمامی کـاربران است. نـشانی اینترنتی سـایت ثروت تو ، ServatTo.com است.
2: کاربر: شخص حقیقی که با شرکت در گروه ها و دانلود بسته اقدام به کسب درآمد از طریق بستر تحت شبکه ی آنلاین ثروت تو میکند.
3: ثروت کارت: کارت اختصاصی سایت ثروت تو که توسط بانک اقتصاد نوین به صورت کاملا اختصاصی برای سایت تولید و چاپ و در مبالغ مختلف صادر میگردد.
4: جوایز: به منظور ایـجاد اشتـیاق در کـلیه کاربران، اهدای جوایز ثروت تو بـا رونـدی مـتفاوت از سـایر مجموعه ها به صورت کاربر محور برگزار شده و تمامی افـراد به صـورت یـکسان در به دست آوردن جوایز بر اساس زمان برنده آن خواهند بود.

3: کلیاتی در مورد ثروت تو:

1: شرکت در گروه ها برای افراد زیر 15 سال در ثروت تو ممنوع میباشد.
2: در صورتی که از طرف سیستم ثروت تو محرز گـردد فردی به قصد کار موقت عـضو ثروت تو شـده اسـت و خـود در هـیچ خرید یا فعالیتی در ثروت تـو شـرکـت نمـیکند اطلـاعات مـالی ایشان بعد از مدت 9 ماه حذف خواهد شد.
3: کاربران مجاز هستند در هر گروهی به هر تعداد دفعات عضو شوند و ازین منظر آزاد میباشند، زیرا بـا عـضویت چـندباره در یـک گروه شـانس کـسب درآمـد بـیشتری خواهند داشت.

4: کار با سیستم ثروت تو:

1: ثروت تو به حالتی طراحی و برنامه ریزی شده است که در سـیستم اهدای جوایز آن هیچ فردی بازنـده نـخواهد بود! بدین صـورت که بعد از شرکت در قرعه کشی تنها چیزی که برای برنده شدن شما باید سپری شود زمان است! و تمامی افـراد از نظر بـرنده شـدن یکسان هستند و هیچ فـرقی بین همدیگر وجود ندارد. و همچنین باید گفت ما هیچ دخل و تصرفی در برنده شدن افراد نداریم و نخواهیم داشت.
2: در صورت برنده شدن در قرعه کشی با شماره موبایل فرد تماس گرفته شده تا آدرس و کدپـستی ثـبت شده در سایت توسط بـرنده چـک شود، هـمچنین بین 3 الی 7 روز بـعد جـایزه اعم از (سکه، لبتاب، موبایل، پول نقد و غیره...) به آدرس ایشان ارسال میگردد.
3: هیچ کارمزد خاصی از شما هنگام واریز وجه کسر نخواهد شد.
4: سیستم ثروت تو به شکلی طراحی شده که امـکان کلاهـبرداری توسـط افـراد از آن صـفر اسـت! یـعنی بـدین شکل که بـعد از شـرکت در یـک گـروه شـما عـضو آن مـحـسوب مـیشوید و باید منتظر بمانید تا ظرفیت گروه تکمیل شده و قرعه کشی انجام شود.
5: امکان بازپرداخت وجه واریز شده جز در وجه قرعه کشی و جایزه به افراد امکان پذیر نمیباشد.

5: حقوق و تعهدات ثروت تو:

1: به موجب قرارداد حاضر، ثروت تو می‌تواند: الف- اطلاعات افرادی که در سایت برنده شدند را جهت افزایش سرعت بارگزاری سایت از سیستم حذف نماید. ب- در صـورت صلاحـدید بـه صورت دوره ایـی نسبت به بستن بـخش خرید اقـدام نماید تا با گروهی از کـاربـران یا تــمامی کـاربران تـسویه حـساب نـماید و ســپس دوبــاره شــروع بـه کار کند.
2: ثروت تو می‌تواند در هر زمان به تشخیص مدیریت سایت نسبت به تغییر، بـه‌روزرسانی، بهبود یا اصلاح در جدول گروه ها، نرخ سـود و نـرخ کـارمزد و ایجاد تـغییر در سـایت ثروت تو اقدام نماید.
3: به موجب این قرارداد، در صورت مشاهده هرگونه تلاش جهت رخنه و نفوذ به بخش‎های مختلف و یا ایجاد تغییر در هر محتوای ارائه شده توسط ثروت تو ، حق پیگیری از طریق مراجع قانونی و قضایی و الخصوص پلیس فتای جمهوری اسلامی ایران برای ثروت تو محفوظ است.
4: ثروت تو مجاز است شرایط و بندهای قرارداد را در هر زمان تغییرداده و یا اصلاح نماید. تـغییرات به محض به‌روزرسـانی و یا در زمانی که ثـروت تـو مـعین می‌کند، لـازم‌الاجرا اســـت. کاربر مسئولیت بررسی به‌روزرسانی احتمالی قرارداد را بر عـهده دارد.
5: ثروت تو در صورت لزوم، اطلاعات مربوط به کاربر را با دستور رسمی نهادهای قضایی و انتظامی، در اختیار ایشان قرار خواهد داد.

6: حل و فصل اختلافات:

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن در ابتدا از طریق صلح و سازش فـصل خواهد شد؛ چنانچه اخـتلافات مزبور ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ اعلامیه حدود اختلاف از این طریق حل و فصل نــگردد این امـر به مـرکز داوری اتاق ایران ارجــاع مـی‌گـردد که مـطابق با قـانون اسـاسنامه و آئـین داوری آن مرکز با رأی یک یا سه نفر داور بصورت قـطعی و لازم الاجراء حـل و فـصل گـردد. داور(ان) عـلاوه بر مقـررات حـاکم، عرف تجاری ذی‌ربط را نیز مـراعات خواهد (خواهند) نـمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه‌ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و در هر حال لازم الاجراء است.

7: سایر مقررات:

1: این قرارداد تابع قوانین جمهوری‌ اسلامی ایران است.
2: عدم اعمال هریک از حقوق ثروت تو (مطرح در این قرارداد) به منزله انصراف از حق اعمال و اجرای آن در آینده نخواهد بود.
3: قرارداد حاضر متضمن کلیه توافقات طرفین بوده و توافقات و اظهارات پیشین، اعم از شفاهی و کتبی، در ارتباط بـا موضوع ایـن قرارداد از تاریخ انـعقاد فاقد هرگونه اثر خـواهد بود.
4: کلیه اخطارها، پیام‌ها و مکاتبات بازار از طریق آدرس ایمیل‌های تحت دامنه ServatTo.com، بـه‌روزرسانـی اطلاعـات و اخبار، اعـلانـها، پـنل و یا وبـلاگ رسمی کاربران صـورت مـی‌گیرد. ثروت تو مسئولیتی در خصوص عدم توجه و یا عدم مشاهده پیام‌ها توسط کاربر نخواهد داشت.